ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 

ประกันภัยรถยนต์

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ คือ พ.ร.บ. การประกันภัยตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ที่กำหนดให้เจ้าของรถซึ่งใช้รถหรือมีรถไว้เพื่อใช้ ต้องจัดให้มีการประกันภัย พ.ร.บ. โดยกฎหมายบังคับให้รถทุกคันที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกต้องทำ พ.ร.บ.และต้องมีไว้เป็นขั้นพื้นฐาน

Share
error: Content is protected !!