Viriyah Insurance : ประกันรถยนต์ 2+

3 เหตุผลที่ต้องเลือก 2+
– คุ้มครอง คุ้มค่า ใกล้เคียงประเภท 1 ด้วยเบี้ยประกันที่ถูกกว่า
– ซื้อปุ๊บ ได้รับกรมธรรม์พร้อมความคุ้มครองทันที ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกัน
– ขยายความคุ้มครองของอายุรถยนต์มากกว่าประเภท 1 สูงสุดถึง 15 ปี

Share
error: Content is protected !!